Bij onderzoeken naar ernstige incidenten moet dus een verantwoorde balans zijn tussen ‘leren’ en ‘rekenschap’. Daarvoor heeft hoofdinspecteur G. Tielen het veld opgeroepen om veldnormen te ontwikkelen. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan dat de instellingen in een bepaalde casus nadrukkelijk de verantwoordelijkheid voor een leerreview willen nemen, dat die wordt uitgevoerd door een erkende reviewbegeleider en dat gewerkt wordt volgens een vaststaande en controleerbare methodiek. Die criteria zouden dan vastgelegd moeten worden in veldnormen. De rol van de Inspectie bij een incident kan dan zijn om aan de hand van de veldnormen te besluiten om (nog) geen eigen onderzoek te doen, maar de uitkomsten van een leerreview af te wachten.
Het voornemen is om zulke veldnormen in de loop van 2016 te ontwikkelen.