Leerreviews in fasen

Fase 1: Voorbereiden van de review
De leerreviews worden begeleid door reviewbegeleiders van Learning Together. Dit zijn experts, die moderator zijn van het reviewproces. De eerste fase van Learning Together is het samenstellen van het reviewteam, bestaande uit betrokkenen van de instellingen, die niet zelf bij de casus betrokken waren, maar kennis hebben van protocollen en beleid en invloed hebben op veranderingen.
Daarnaast wordt er een casegroep samengesteld van bij de casus betrokken professionals vanuit de deelnemende instellingen.
Per review worden meestal twee reviewbegeleiders ingezet; zij maken deel uit van het reviewteam.
Daaraan voorafgaand is helder dat er bestuurlijk commitment is bij de deelnemende organisaties en dat er budgetafspraken zijn voor de inzet van de reviewbegeleiders.
De reviewbegeleiders verzorgen een introductie met het reviewteam en de casegroep over de werkwijze van deze methode.

Fase 2: Verzamelen van informatie
Naast dossieronderzoek worden de betrokken professionals en eventueel de cliënt(en) geïnterviewd. Dit leidt tot een ‘reconstructie’ van de casus in de vorm van een verhaal dat als werkdocument gebruikt wordt.

Fase 3: Leerbijeenkomsten en formuleren aanbevelingen
De ‘reconstriuctie’ van de casus wordt in het reviewteam en in de casegroep gebruikt om te onderzoeken welke bijdragende factoren er waren en welke patronen zichtbaar worden die de casus overstijgen.

  • wordt de reconstructie aangescherpt,
  • worden cruciale momenten besproken,
  • wordt bekeken welke factoren bijgedragen hebben aan de handelwijze van betrokkenen tijdens deze cruciale momenten,
  • worden casus overstijgende systeempatronen uit het verhaal gehaald en onderbouwd.

Vervolgens wordt een concept reviewverslag opgemaakt. Dit reviewverslag komt in een tweede bijeenkomst aan de orde, waarin alle betrokkenen hun reactie kunnen geven. Deze bijeenkomst wordt ook benut om aanbevelingen op te stellen. Daarmee wordt het reviewverslag aangevuld tot een eindverslag, dat aan de betrokken organisaties wordt aangeboden.

methodicalh